KVO

Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. Dat tast het gevoel van veiligheid aan en ook de financiële schade kan flink oplopen. Winkels trekken kopers en kijkers aan, maar ook mensen met minder goede bedoelingen. Op bedrijventerreinen liggen diefstal, brandstichting, vernieling en verloedering op de loer. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden.

Het KVO is een samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente, collectieve beveiliger en de ondernemers om een zo schoon, heel en veilig mogelijk bedrijvenpark te creëren. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de werkgroep KVO. De werkgroep komt periodiek bij elkaar om de veiligheid op het bedrijvenpark te bespreken. Doel van KVO is de duurzame samenwerking en de korte lijnen tussen de betrokken partijen. Eens in de drie jaar dient de werkgroep KVO het certificaat te verlengen middels een audit door de Kiwa.

In acht stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen geselecteerd. Deze worden vervolgens uitgevoerd, geëvalueerd en – indien nodig – bijgeschaafd.

Uitgangspunten van he t KVO

Het KVO kent een aantal centrale uitgangspunten:

  • Adequate, simpele maatregelen met een goede kosten-batenverhouding.
  • Veel aandacht voor preventie, onder het motto: ‘voorkomen is beter dan genezen’.
  • Integrale aanpak: het KVO brengt gemeente, politie, brandweer, eigenaren, beheerders, projectontwikkelaars, ontwerpers, architecten en ondernemers bij elkaar. Op basis van gelijkwaardigheid worden gezamenlijk maatregelen geselecteerd en uitgevoerd.
  • Het KVO zorgt voor continuïteit van de aanpak. De kwaliteit van de veiligheid wordt structureel op een hoog niveau gehouden.

KVO op Josink Es:

Josink Es heeft begin 2011 het keurmerk behaald. In een werkgroep met daarin vertegenwoordiging van bedrijventerrein De Marssteden, politie, gemeente en brandweer is hard gewerkt aan een plan van aanpak waarmee we de komende twee jaar aan de slag moeten. dan wordt opnieuw bepaald of we het keurmerk waardig zijn. Eén van de acties die we vanuit het Keurmerk willen oppakken is een studie naar cameratoezicht in het openbare gebied. Tot die tijd wordt de communicatie tussen de collectieve beveiliger RJ Security en  de politie geïntensiveerd. Verder worden ondernemers opmerkzaam gemaakt op wat ze zelf kunnen doen om criminaliteit en overlast zoveel mogelijk te kunnen beperken.